РЕГИОНАЛНА ПОДДРШКА ЗА ЗАШТИТА - УПРАВУВАЊЕ СО ЧУВСТВИТЕЛНА МИГРАЦИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА

Крајната цел на проектот е да се развие и да ја операционализира сеопфатен систем за управување со миграцијата во седум земји корисници на ИПА, имено Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија, Косово под Резолуцијата 1244 на СБОН, Црна Гора, Србија и Турција, во согласност со ЕУ стандардите.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ОБЛАСТА НА АЗИЛОТ, МИГРАЦИИТЕ И ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ

Предложениот проект ќе придонесе за подобрување на системот на управување со миграциите во согласност европските и меѓународните стандарди, а истовремено да го подобри пристапот до услугите за заштита на ранливите категории на мигранти.

СПЕЦИЈАЛНА МЕРКА ЗА ПОДДРШКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДА УПРАВУВА СО СВОЈАТА ЈУЖНА ГРАНИЦА ВО КОНТЕКСТ НА ЕВРОПСКАТА МИГРАЦИСКА КРИЗА

Главната цел е да ги поддржи националните власти кои управуваат со државните граници да одговорат на прекуграничниот криминал со фокус на криумчарењето на мигранти, истовремено обезбедувајќи пристап базиран на човековите права.