Прирачникот на ИОМ за итни случаи е дизајниран да обезбеди практични, оперативни насоки за персоналот на ИОМ кој работи во вонредни ситуации.

Матрицата за следење на пресметувања ги следи и мониторира миграциските текови за подобра испорака на хуманитарна помош.

Проектот за исчезнати мигранти ги следи инцидентите кои ги опфаќаат мигранти, вклучувајќи ги и бегалците и барателите на азил, кои загинале или исчезнале во процесот на миграција кон меѓународната дестинација.

Матрицата за следење на движењето (DTM) е систем за следење и набљудување на поместувањето и мобилноста на населението.

“Јас сум мигрант” е платформа на Агенцијата за миграција на ОН за промовирање на различноста и вклучување на мигрантите во општеството.

ИОМ изработува широк спектар на публикации од областа на миграциската политика и истражувања, од кои повеќето може да се преземат бесплатно од онлајн книжарницата на ИОМ.

ИОМ Австрија – Регионална канцеларија за Југоисточна Европа, Источна Европа и Централна Азија.