РЕГИОНАЛНА ПОДДРШКА ЗА ЗАШТИТА - УПРАВУВАЊЕ СО ЧУВСТВИТЕЛНА МИГРАЦИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА

Крајната цел на проектот е да се развие и да ја операционализира сеопфатен систем за управување со миграцијата во седум земји корисници на ИПА, имено Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија, Косово под Резолуцијата 1244 на СБОН, Црна Гора, Србија и Турција, во согласност со ЕУ стандардите.