Вработување на Ромите преку развој на вештини и одржлива интеграција на пазарот на трудот, посебно на жените Ромки

Специфична цел на проектот е да се олесни одржливата интеграција на пазарот на трудот на лицата од ромската етничка заедница, со фокус на жените Ромки, преку зајакнување на нивните потенцијали за вработување и надминување на пречките за учеството на пазарот на трудот.