Вработување на Ромите преку развој на вештини и одржлива интеграција на пазарот на трудот, посебно на жените Ромки

Специфична цел на проектот е да се олесни одржливата интеграција на пазарот на трудот на лицата од ромската етничка заедница, со фокус на жените Ромки, преку зајакнување на нивните потенцијали за вработување и надминување на пречките за учеството на пазарот на трудот.

Пријави трговија со луѓе

Информативно видео кое е дел од Кампањата за подигање на свеста на ранливите заедници за опасностите поврзани со трговијата со луѓе, која се спроведува во рамките на проектот „Зајакнување на националните капацитети во областа на азилот, миграциите и трговијата со луѓе“ кој е финасиран од Европската Унија – имплементиран од страна на Меѓународната организација за миграции – ИОМ во соработка со Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика.